Bekendmaken van beheersverordeningen

Uitspraak

Op 6 augustus deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak waarin onder andere aan de orde kwam op welke wijze een beheersverordening bekendgemaakt moet worden.

Een beheersverordening is een algemeen verbindend voorschrift, dat op grond van artikel 1.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) op www.ruimtelijke plannen.nl beschikbaar gesteld moet worden. Artikel 1.2.3 van het Bro bepaalt dat zo’n verordening elektronisch vastgesteld moet worden. Het besluit (of de Wet ruimtelijke ordening) bepaalt echter niet hoe een verordening bekendgemaakt moet worden. Daarvoor gelden daarom de algemene regels voor algemeen verbindende voorschriften van artikel 139 van de Gemeentewet.

In casu had de gemeente Zundert de beheersverordening Buitengebied Rijsbergen bekendgemaakt in de Staatscourant en op de gemeentelijke website en beschikbaar gesteld op www.ruimtelijke plannen.nl. Op de laatste website was de volledige tekst van de verordening te vinden. De Afdeling is van oordeel dat – nu bekendmaking van een algemeen verbindend voorschrift in een elektronisch uitgegeven gemeenteblad kan plaatsvinden – met deze wijze van bekendmaking is voldaan aan de bedoeling van artikel 139 van de Gemeentewet.

Wet is gewijzigd

Er valt wel iets te zeggen over de overwegingen van de Afdeling. Wat mij betreft had het onderscheid tussen bekendmaken en beschikbaar stellen wel iets verder toegelicht mogen worden. Voor de praktijk lijkt mij echter belangrijk dat de bedoelde overweging (r.o. 3.2) begint met de vaststelling dat Zundert geen gemeenteblad uitgeeft. Dat is sinds 1 januari van dit jaar anders: nu schrijft de Gemeentewet voor dat elke gemeente een (langs elektronische weg uitgegeven) gemeenteblad moet hebben.

Daarmee lijkt de waarde van deze uitspraak vooral dat nu vaststaat dat voor de bekendmaking van beheersverordeningen inderdaad de regels van artikel 139 van de Gemeentewet van toepassing zijn. En die regels zeggen sinds 1 januari dat bekendmaking geschiedt door opname van de tekst van de regeling in een gemeenteblad.

De praktijk

Samengevat geldt dus voor beheersverordeningen dat zij:

  • elektronisch vastgesteld moeten worden (artikel 1.2.3 Bro)
  • beschikbaar gesteld moeten worden op www.ruimtelijke plannen.nl (artikel 1.2.1 Bro)
  • bekendgemaakt moeten worden door het opnemen van de tekst in het gemeenteblad (artikel 139 Gemeentewet) en
  • (nog niet genoemd) beschikbaar moeten worden gesteld in de CVDR (artikel 140 Gemeentewet)

In de praktijk geeft het plaatsen van deze verordeningen in de CVDR of in het elektronisch gemeenteblad door hun aard en omvang nog wel eens problemen. Dat kan door een slimme samenstelling worden opgelost. De tekst van de verordening (die nu vaak als een bijlage ergens in het document verstopt zit) moet als hoofdtekst worden opgemaakt en al het kaart- en eventueel fotomateriaal wordt dan als bijlage geformuleerd. Volgens artikel 139 van de Gemeentewet hoeven de bijlagen niet elektronisch bekendgemaakt te worden, mits de verordening dat wel zelf bepaalt (artikel 139, derde lid).

Voor de opname in de CVDR durf ik vol te houden dat in dat geval de bijlagen kunnen worden aangemerkt als bijlagen die zich door hun aard niet lenen voor elektronische beschikbaarstelling (artikel 6, tweede lid, aanhef en onder d, Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden). Weliswaar moeten die bijlagen elektronisch op www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar gesteld worden, maar die bijlagen lijken niet zo geschikt voor opneming in de CVDR. En als in de in de CVDR beschikbaar gestelde tekst een IMRO-nummer wordt opgenomen, is toch aan de bedoeling van artikel 140 van de Gemeentewet voldaan: er is op eenvoudige wijze een geconsolideerde tekst van de regeling te raadplegen.