Mafketels

Een onzinnige maatregel: ik moet mijn halogeenlampen vervangen. Volgens Milieu Centraal kan ik daar € 30,- per jaar mee verdienen (Trouw 29 augustus, Goedemorgen). En wat kost de onnodige vervanging van elf armaturen?

Net zo maf als de verbazing van Natuur & Milieu, dat mensen “nog steeds” hun CV-ketel gewoon vervangen (Trouw, 23 augustus). Misschien is de verbazing wat kleiner als je bedenkt dat een nieuwe CV-ketel zo’n € 2.000,- kost. In de gemiddelde woning kosten een wamtepomp, zonnepanelen, isolatie en nieuwe radiatoren ongeveer tien keer zo veel. Dat kan niet iedereen opbrengen en dan hebben we het nog niet over de vraag waar we alle technici vandaan halen om de ombouw mogelijk te maken.

We kunnen onze energie beter steken in de ombouw bij een paar grote energieverbruikers. Zelfs als ik daar via de belasting aan mee moet betalen, ben ik voor hetzelfde milieu-effect een stuk voordeliger uit.

Consultatie Wet elektronische publicatie

Op 26 juni is de Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen in consultatie gegaan. Tot 15 augustus kunt u uw reacties geven. U vindt de consultatie op https://www.internetconsultatie.nl/wetelektronischepublicatiealgemenebekendmakingenenmededelingen.

Kort samengevat wordt voorgesteld om de Bekendmakingswet, de Algemene wet bestuursrecht en enkele organieke wetten te wijzigen om tot een meer overzichtelijke manier van publiceren van en over besluiten te komen. Bij de invoering van de wet worden afwijkende publicatieverplichtingen in andere wetten zo veel mogelijk geschrapt.

DROP verplicht

De wet regelt dat alle publicatiebladen worden uitgegeven op officielebekendmakingen.nl (een onderdeel van overheid.nl). Voor de decentrale overheid betekent het praktisch dat zij voor de uitgifte van hun publicatieblad gebruik moet maken van de applicatie Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).

Besluiten van algemene strekking

Hoofdregel wordt dat alle besluiten van algemene strekking worden bekendgemaakt door deze integraal op te nemen in het eigen publicatieblad. Van algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en gemeenschappelijke regelingen wordt een geconsolideerde tekst beschikbaar gesteld op overheid.nl (namelijk wetten.nl respectievelijk de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving).

Andere besluiten

Beschikkingen (bijvoorbeeld vergunningen) worden bekendgemaakt door deze toe te sturen of uit te reiken aan de direct belanghebbende. Kennisgevingen of mededelingen over beschikkingen worden straks gedaan door opname van de tekst of een samenvatting in het publicatieblad. Daarbij wordt vermeld waar de bijbehorende stukken ter inzage liggen; die stukken worden ook langs elektronische weg beschikbaar gesteld. Dat geldt alleen niet als uitzonderingen (vermeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur) de openbaarmaking in de weg staan.

Berichten over uw buurt

Een van de redenen om voor te schrijven dat kennisgevingen over beschikkingen op een centrale plaats gebeurt, is dat belangstellenden zich dan gemakkelijker op de hoogte kunnen stellen van kennisgevingen die voor hen van belang zijn. Om die reden zullen berichten die betrekking hebben op hun woonadres ook worden verzonden aan de e-mailadressen die bij MijnOverheid bekend zijn. Men kan die toezending zelf aanpassen.

Register gemeenschappelijke regelingen

Met deze wet worden de gemeentelijke en provinciale registers van gemeenschappelijke regelingen vervangen door een landelijk elektronisch register.

Naïeve wetenschappers

In Trouw van 8 mei ventileren Govert Buijs en Marcel Canoy kritiek op de stelling van Stevo Akkerman dat de moraal van de markt elke andere moraal wegdrukt. Volgens hen hebben veel mensen bij het denken aan marktwerking een verkeerde associatie met geld, winst en hebzucht. Zij geven toe dat er mensen zijn die op korte termijn willen scoren, maar op lange termijn zakken graaiers altijd door het ijs. Die verwachting dat alles op den duur goed komt, zou op een empirisch bewijs van vele eeuwen berusten. Dat kan zo zijn, maar het was geen troost voor de arbeiders die in het verleden onder erbarmelijke omstandigheden moesten wonen en werken. En het is ook geen troost voor wie vandaag is opgelicht. Kassa en Opgelicht zitten er vol mee.

Helaas wordt het probleem mede in stand gehouden door een traag werkend rechtssysteem. Soms duren juridische procedures lang. Je hebt er niets aan, als twee jaar na je faillissement wordt vastgesteld dat die grote schuldenaar inderdaad eerder had moeten betalen.

Daardoor komt men in de markt vaak met wangedrag weg. Kortom: Buijs en Canoy hebben een wel erg naïef beeld van marktwerking. Een beeld dat ik met Akkerman, niet deel.

Bestuur transparanter dan beweerd

Volgens Thierry Baudet is het jammer dat je de gang van zaken van een wetsvoorstel niet kunt volgen “zoals van een pakketje dat je online hebt besteld” (Trouw 6 oktober 2016). Eerlijk gezegd vind ik dat een beetje flauwe stemmingmakerij. Want het kan al geruime tijd en de heer Baudet zou dat moeten weten.

Op de onvolprezen website www.overheid.nl vind je niet alleen de complete regelgeving van alle overheidsinstellingen (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen enz.) en alle afkondigingen van de wijzigingen daarvan (in het Staatsblad, de Staatscourant en de decentrale bladen). Voor de rijksoverheid kun je er ook in de rubriek Besluitvorming van de overheid de totstandkoming volgen. In de wetgevingskalender staat een overzicht van de wetgeving die nog in de maak is en van de komende wetgeving waarover je je mening kunt geven (internetconsultatie). Je kunt zelfs een abonnement nemen op kamerstukken met een bepaald onderwerp of (als dat al bekend is) met een kamerstuknummer.

Natuurlijk: dat is allemaal ingewikkelder dan in een referendum tegen een al vastgestelde wet ja of nee te zeggen. Maar het gesuggereerde gebrek aan informatie is er niet.

Wijziging Regeling elektronische bekendmaking (IPM 4.0)

Vandaag verscheen in de Staatscourant het besluit tot wijziging van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden. De wijziging treedt op 1 juli in werking. De regeling geldt voor de bekendmakingen en consolidaties van na 1 juli. Reeds geconsolideerde regelingen hoeven niet aan de nieuwe voorschriften aangepast te worden.

Door de wijziging worden de voorschriften voor consolidatie van regelingen in de CVDR (die waren opgenomen in het IPM 4.0) opgenomen in de regeling. Ook worden nu voorschriften gegeven voor het toevoegen van metadata aan bekendmakingen met de GVOP. Dit alles was nodig nu de GVOP en CVDR worden samengevoegd in DROP.

De regeling bedoelt geen inhoudelijke wijziging van de werkwijze, maar er zijn wel aanpassingen op detailniveau. Zo is het voorschrift uit IPM 4.0 vervallen (dat trouwens niet kon worden uitgevoerd) om bij het einde van een regeling niet alleen de regeling in te trekken, maar ook een regel wetshistorie toe te voegen met de reden van de beëindiging. Ook is nu vastgelegd dat de officiële naam van de regeling een vaste structuur moet krijgen.

Solidariteit volgens het CDA

Het plan van het CDA om tot een collectieve “Ziektewet” voor zzp’ers te komen, lijkt sympathiek. Maar als Trouw vandaag de woorden van de heer Heerma goed weergeeft, word ik er beslist niet vrolijk van.

In de afgelopen jaren zijn veel mensen door de tegenvallende economie en door bezuinigingen zonder baan geraakt. Bezuinigingen met instemming van het CDA “omdat het huishoudboekje op orde moet.” Vaak ging het om oudere medewerkers in de bouw of in de zorg. Hun kans op een nieuw arbeidscontract is vrijwel nihil en zo missen ze ook een flink stuk van hun pensioenopbouw.

Een aantal van hen zag kans om als zzp’er werk te vinden: waarschijnlijk horen die tot de ongeveer 450.00 zzp’ers (de helft van het totaal) die niet hoog zijn opgeleid en minder verdienen dan € 25.000,- per jaar. Dan is verzekeren te duur.

En nu bestaat Heerma het om over die mensen te zeggen: “dat uitholling dreigt van collectieve voorzieningen als steeds meer mensen zzp’er worden en niet meer bereid zijn om gezamenlijk risico’s te dragen.” Dat begrijp ik: het is een grof schandaal dat mensen die zijn ontslagen, die net hun hoofd boven water houden, niet bijdragen aan de collectieve voorzieningen voor wie nog een vast contract hebben.

Bekendmaking van gemeenschappelijke regelingen

Op 1 januari 2015 treden enkele wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking die betrekking hebben op bekendmakingen. Gemeenschappelijke regelingen worden ook wel regionale samenwerkingsverbanden genoemd. In dit commentaar beperk ik mij even tot gemeenschappelijke regelingen van gemeenten. Voor samenwerkingsverbanden van andere overheden zijn in de wet soortgelijke bepalingen opgenomen.

Het gaat om twee onderwerpen:

  1. het bekendmaken van nieuwe gemeenschappelijke regelingen en
  2. het bekendmaken van besluiten die door gemeenschappelijke regelingen worden genomen

1. Het aangaan van een nieuwe regeling

Wanneer gemeenten een nieuwe regeling aangaan, zal vanaf 1 januari 2015 de gemeente die in de regeling is aangewezen (of anders de gemeente van vestiging) de tekst van de regeling bekend moeten maken in de Staatscourant. Zie artikel 26 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Het genoemde artikel regelt ook dat die gemeente zorgt voor een geconsolideerde versie van de regeling in de CVDR.

Wijzigingen worden op de zelfde manier bekendgemaakt en geconsolideerd.

2. Besluiten genomen door gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen hebben soms de bevoegdheid om algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) vast te stellen. Volgens artikel 32k Wet gemeenschappelijke regelingen worden die voorschriften bekendgemaakt in de bladen van de aangesloten gemeenten. Een andere mogelijkheid is dat een gemeenschappelijke regeling een eigen publicatieblad uitgeeft. Daarin kunnen dan de besluiten van die regeling bekendgemaakt worden.

Het moet dan wel gaan om besluiten op grond van een gedelegeerde bevoegdheid. Dat betekent dat besluiten op grond van gemandateerde bevoegdheden in het blad van de aangesloten gemeente gepubliceerd moeten worden.

Lege raadsbesluiten zijn niet zinvol

In toenemende mate zie ik dat bij elk onderdeel van de raadsagenda een ontwerpbesluit wordt gevoegd. Voor zover dat bedoeld is om richting te geven aan de discussie, is dat mogelijk praktisch. Het lijkt er echter op dat de medewerkers van de griffie (of hun opdrachtgevers) niet altijd in de gaten hebben dat de VNG-modellen voor verordeningen al de vorm van een besluit hebben. Zij voegen dan bij de agenda een besluit tot vaststelling van de ontwerp-verordening.

Het volgen van het VNG-model is handig, omdat daarin een aantal essentiële wetstechnische gegevens, zoals de wettelijke grondslag en de datum van vaststelling is opgenomen. Is de verordening eenmaal vastgesteld, dan is er een document waarin die gegevens al staan, dat in zijn geheel in het gemeenteblad en in de CVDR kan worden opgenomen.

Het nadeel van een afzonderlijk vaststellingsbesluit voor het algemeen verbindend voorschrift is dat daardoor onzeker wordt wat het algemeen verbindend voorschrift is. Is dat het vaststellingsbesluit (waar dan uiteraard de verordening als bijlage een onverbrekelijk deel van uitmaakt) of is dat de verordening zelf? En dat heeft weer gevolgen voor de publicatie in het gemeenteblad. Publiceren we het raadsbesluit met de verordening in de bijlage (let op! tekst niet als losse bijlage, maar opnemen in het document)? En als we de tekst beschikbaar stellen in de CVDR? Publiceren we dan het raadsbesluit als een regeling waarin we de verordening vermelden als een binnenregeling, die in een ander document wordt opgenomen?

Kortom: vanuit het oogpunt van publiceren is zo’n apart vaststellingsbesluit niet erg praktisch. Ik kan mij niet voorstellen wat zo’n besluit oplevert voor de discussie of de besluitvorming in de raad. Vandaar mijn stelling: Lege raadsbesluiten zijn niet zinvol.

Laatste bolwerk van de participatiesamenleving geslecht

Staatssecretaris Dekker heeft zijn plannen met de publieke omroep bekendgemaakt. Kort gezegd komt het erop neer dat het straks niet meer uitmaakt hoe veel leden een omroepvereniging heeft en dat de NPO uitmaakt wat er uitgezonden wordt. Trouw schrijft vandaag dat dit de verwachte afronding van een proces is. Daarmee is het laatste bolwerk van de participatiesamenleving geslecht. Dat is althans mijn gevoel.

Ooit waren er mensen die voor hun medemens een ziekenhuis begonnen, of een school voor hun kinderen, een woningbouwvereniging of een omroep. Dat deden ze zelf, in hun eigen tijd en van hun eigen geld. Toen kwamen er politici, die zei dat dat zo’n goed idee was dat daar wel een bijdrage tegenover kon staan. En ze lieten de mensen meer belasting betalen om subsidie te kunnen geven. Maar als iets uit de algemene middelen wordt betaald, moet de politiek wel kunnen meekijken. En er kwamen normen voor de kwaliteit en als instellingen niet groot genoeg waren om die te halen, moesten ze maar samengaan. Zo werden de instellingen zo groot, dat ze niet langer door gewone mensen bestuurd konden worden. De politici hadden al gauw door dat zij dat niet zelf moest gaan doen, want er kon natuurlijk ook wel eens wat misgaan. Er kwamen beroepsbestuurders, die aan niemand meer iets hoefden uit te leggen. Dat noemden ze “op afstand zetten”. Als de bestuurders het te gek maakten, deden politici een heel gewichtig onderzoek. En dan gingen ze gauw weer wat anders doen.

Toen hadden de mensen dus niets meer te zeggen over het idee dat ze zelf ooit hadden. En daarom hadden ze niet zo veel zin meer om er hard voor te werken. Politici begrepen het niet: zo werd het allemaal veel te duur. Het werd tijd dat de burgers eindelijk zelf eens iets gingen doen. Participatiesamenleving noemden ze dat.

juridisch advies decentrale overheid