Consultatie Wet elektronische publicatie

Op 26 juni is de Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen in consultatie gegaan. Tot 15 augustus kunt u uw reacties geven. U vindt de consultatie op https://www.internetconsultatie.nl/wetelektronischepublicatiealgemenebekendmakingenenmededelingen.

Kort samengevat wordt voorgesteld om de Bekendmakingswet, de Algemene wet bestuursrecht en enkele organieke wetten te wijzigen om tot een meer overzichtelijke manier van publiceren van en over besluiten te komen. Bij de invoering van de wet worden afwijkende publicatieverplichtingen in andere wetten zo veel mogelijk geschrapt.

DROP verplicht

De wet regelt dat alle publicatiebladen worden uitgegeven op officielebekendmakingen.nl (een onderdeel van overheid.nl). Voor de decentrale overheid betekent het praktisch dat zij voor de uitgifte van hun publicatieblad gebruik moet maken van de applicatie Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).

Besluiten van algemene strekking

Hoofdregel wordt dat alle besluiten van algemene strekking worden bekendgemaakt door deze integraal op te nemen in het eigen publicatieblad. Van algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en gemeenschappelijke regelingen wordt een geconsolideerde tekst beschikbaar gesteld op overheid.nl (namelijk wetten.nl respectievelijk de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving).

Andere besluiten

Beschikkingen (bijvoorbeeld vergunningen) worden bekendgemaakt door deze toe te sturen of uit te reiken aan de direct belanghebbende. Kennisgevingen of mededelingen over beschikkingen worden straks gedaan door opname van de tekst of een samenvatting in het publicatieblad. Daarbij wordt vermeld waar de bijbehorende stukken ter inzage liggen; die stukken worden ook langs elektronische weg beschikbaar gesteld. Dat geldt alleen niet als uitzonderingen (vermeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur) de openbaarmaking in de weg staan.

Berichten over uw buurt

Een van de redenen om voor te schrijven dat kennisgevingen over beschikkingen op een centrale plaats gebeurt, is dat belangstellenden zich dan gemakkelijker op de hoogte kunnen stellen van kennisgevingen die voor hen van belang zijn. Om die reden zullen berichten die betrekking hebben op hun woonadres ook worden verzonden aan de e-mailadressen die bij MijnOverheid bekend zijn. Men kan die toezending zelf aanpassen.

Register gemeenschappelijke regelingen

Met deze wet worden de gemeentelijke en provinciale registers van gemeenschappelijke regelingen vervangen door een landelijk elektronisch register.