Jurisprudentie

Een overzicht maken

Het onderstaande overzicht bevat enkele uitspraken op het gebied van bekendmaken en mededelen. Het werd samengesteld met behulp van de relaties die in wetten.overheid.nl worden gelegd met Linked Data Overheid in dit geval bij

  • artikel 139 van de Gemeentewet
  • artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  • artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Het is vooral een demonstratie van de mogelijkheden van LiDo. Het is niet bedoeld als een recent jurisprudentie-overzicht op het gebied van publiceren.

Wie op wetten.overheid.nl een wet opzoekt, ziet de geconsolideerde tekst. De opschriften van onderdelen (hoofdstukken, artikelen) staan in een grijze balk. Aan de rechterzijde van de balk vindt u een aantal icoontjes, bijvoorbeeld voor afdrukken en wetsinformatie. Het linkse icoontje geeft de relaties weer. Die kunt u in LiDo bekijken. Bij relaties is onder Inkomende relaties de jurisprudentie te vinden die betrekking heeft op het onderdeel van de wet. Wie op de link klikt, kan met Oorspronkelijk document de gevonden uitspraak raadplegen.

Artikel 139 Gemeentewet

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2010:BL0733

Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak 27 januari 2010

Een besluit tot delegatie van een vrijstellingsbevoegdheid geldt als algemeen verbindend voorschrift. 


http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2010:BO7133

Centrale Raad van Beroep, 10 november 2010

De gemeenteraad kan het college de bevoegdheid geven om nadere regels te stellen. In dat geval is sprake van delegatie van regelgevende bevoegdheid. Het college dient besluiten ter zake vast te stellen in de vorm van een algemeen verbindend voorschrift en bekend te maken volgens de regels van artikel 139 van de Gemeentewet. Dergelijke besluiten kunnen niet worden vastgesteld als beleidsregels.


http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2014:993

Rechtbank Overijssel, 3 maart 2014

Een algemeen verbindend voorschrift dat een jaar na de vaststelling wordt bekendgemaakt, werkt pas na de bekendmaking.


http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:2973

Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak 6 augustus 2014

Beheersverordeningen moeten worden bekendgemaakt volgens de regels van artikel 139 van de Gemeentewet. Ten tijde van de bekendmaking van de verordening bestond nog niet de verplichting om een gemeenteblad langs elektronische weg uit te geven.


http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:493

Gerechtshof Amsterdam, 11 februari 2016

Belastingen kunnen worden geheven over feiten die zich voorafgaand aan de bekendmaking hebben voorgedaan. Een belastingverordening moet echter wel worden vastgesteld voorafgaand aan het heffingstijdvak.


http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2017:2904

Rechtbank Gelderland, 31 mei 2017

Een verordening die ruim na de datum van vaststelling wordt bekendgemaakt, heeft pas rechtskracht na de bekendmaking.


http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:588

Gerechtshof Amsterdam, 6 februari 2018

Als in de legesverordening wordt verwezen naar een NEN-normblad, dient dit blad ook bekendgemaakt te worden, bijvoorbeeld door terinzagelegging. Wanneer dit achterwege blijft, kan deze norm niet worden toegepast. Wel kunnen in casu de minimumtarieven in rekening gebracht worden.


http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:4968

Rechtbank Limburg, 29 mei 2018

Bij de bepaling van het belastingtarief moet worden uitgegaan van het ondertekende en bekendgemaakte besluit. Ook als dat mogelijk afwijkt van de bedoeling van de raad.


Artikel 3:11 Algemene wet bestuursrecht

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:295

Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, 31 januari 2018

Stukken die ter inzage liggen, moeten op een fysiek bezoekadres kunnen worden ingezien. Het is niet nodig dat zij in papieren vorm voorhanden zijn. Inzage op een computer is voldoende.


Artikel 6:11 Algemene wet bestuursrecht

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2005:AT9275

Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, 13 juli 2005

Wanneer een belanghebbende die niet de aanvrager is, niet schriftelijk van een besluit op de hoogte is gesteld en geen publicatie van het besluit is gedaan, dient deze zijn bezwaren kenbaar te maken binnen twee weken nadat hij van het besluit op de hoogte is geraakt.


http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2011:BT2131

Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, 21 september 2011

Als geen rechtsmiddelenvermelding in het besluit is opgenomen, kan termijnoverschrijding bij het indienen van bezwaar verschoonbaar zijn. De belanghebbende moet hier een beroep op doen. Bij professionele organisaties en rechtshulpverleners is dat alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk. Bijvoorbeeld als ernstige twijfel kan bestaan aan het besluitkarakter van een document.


http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:4238

Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, 26 november 2014

Als iemand zich aanmeldt bij de e-mailservice van Berichten over uw buurt, mag hij er niet op vertrouwen dat hij op de hoogte wordt gehouden van alle voor hem relevante besluiten.