Lege raadsbesluiten zijn niet zinvol

In toenemende mate zie ik dat bij elk onderdeel van de raadsagenda een ontwerpbesluit wordt gevoegd. Voor zover dat bedoeld is om richting te geven aan de discussie, is dat mogelijk praktisch. Het lijkt er echter op dat de medewerkers van de griffie (of hun opdrachtgevers) niet altijd in de gaten hebben dat de VNG-modellen voor verordeningen al de vorm van een besluit hebben. Zij voegen dan bij de agenda een besluit tot vaststelling van de ontwerp-verordening.

Het volgen van het VNG-model is handig, omdat daarin een aantal essentiële wetstechnische gegevens, zoals de wettelijke grondslag en de datum van vaststelling is opgenomen. Is de verordening eenmaal vastgesteld, dan is er een document waarin die gegevens al staan, dat in zijn geheel in het gemeenteblad en in de CVDR kan worden opgenomen.

Het nadeel van een afzonderlijk vaststellingsbesluit voor het algemeen verbindend voorschrift is dat daardoor onzeker wordt wat het algemeen verbindend voorschrift is. Is dat het vaststellingsbesluit (waar dan uiteraard de verordening als bijlage een onverbrekelijk deel van uitmaakt) of is dat de verordening zelf? En dat heeft weer gevolgen voor de publicatie in het gemeenteblad. Publiceren we het raadsbesluit met de verordening in de bijlage (let op! tekst niet als losse bijlage, maar opnemen in het document)? En als we de tekst beschikbaar stellen in de CVDR? Publiceren we dan het raadsbesluit als een regeling waarin we de verordening vermelden als een binnenregeling, die in een ander document wordt opgenomen?

Kortom: vanuit het oogpunt van publiceren is zo’n apart vaststellingsbesluit niet erg praktisch. Ik kan mij niet voorstellen wat zo’n besluit oplevert voor de discussie of de besluitvorming in de raad. Vandaar mijn stelling: Lege raadsbesluiten zijn niet zinvol.