Regelgeving

De Wet elektronische publicaties (voorheen genaamd: Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen) is bekendgemaakt in Staatsblad 2020, 262. Zij treedt in werking op 1 juli 2021. Zie voor die datum het besluit in Staatsblad 2021, 176.

Bekendmaken algemeen verbindende voorschriften

Een besluit geldt alleen als dat op de juiste manier is bekendgemaakt. De wijze van bekendmaken van algemeen verbindende voorschriften door de decentrale overheid (verordeningen en keuren) is voorgeschreven in organieke wetten. Hieronder links naar de wetsteksten.

Nadere eisen

Sommige andere wetten stellen nadere eisen aan de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften. Een voorbeeld daarvan is artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening (zie de laatste zin van het eerste lid).

Gemeenten

Gemeentewet, artikel 139

Provincies

Provinciewet, artikel 136

Waterschappen

Waterschapswet, artikel 73

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen zijn regionale samenwerkingsverbanden. Voor zover daarin gemeenten samenwerken, geldt de volgende bepaling:

Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 32k

Voor andere gemeenschappelijke regelingen gelden soortgelijke bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen. Gemeenschappelijke regelingen kunnen algemeen verbindende voorschriften in de bladen van de aangesloten deelnemers bekendmaken. Een andere mogelijkheid is dat een gemeenschappelijke regeling een eigen blad instelt. Volgens artikel 1a van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden mogen in zo’n blad alleen bekendmakingen over gedelegeerde bevoegdheden worden gedaan.

Vanaf 1 juli 2021 geldt

De grondslag voor de bekendmaking van besluiten van algemene strekking is artikel 6 van de Bekendmakingswet. De besluiten worden bekendgemaakt door het plaatsen van de volledige tekst van het besluit in het publicatieblad.

Bijlagen moeten in hun geheel worden opgenomen in het publicatieblad, alleen na verkregen toestemming mogen bijlagen die door hun aard of omvang niet in het publicatieblad geplaatst kunnen worden op een andere manier bekendgemaakt worden (artikel 7 Bekendmakingswet).

Voor niet-publiekrechtelijke normen (NEN) mag worden verwezen naar de vindplaats (artikel 14a Bekendmakingswet).

Beschikbaar stellen algemeen verbindende voorschriften

De overheid is verplicht om op het internet geconsolideerde teksten van algemeen verbindende voorschriften (wetten, verordeningen en keuren) beschikbaar te stellen. U vindt die op www.overheid.nl. Strikt genomen kunt u aan die teksten geen rechten ontlenen.

Gemeenten

Gemeentewet, artikel 140

Provincies

Provinciewet, artikel 137

Waterschappen

Waterschapswet, artikel 73a

Gemeenschappelijke regelingen

Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 32l

Vanaf 1 juli 2022 geldt

Alle geldende beleidsregels moeten eveneens via www.overheid.nl beschikbaar gesteld worden.

Lagere regelgeving

Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden

Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden

vanaf 1 juli 2021 gelden:

Besluit elektronische publicaties

Regeling elektronische publicaties

Toelichtende circulaires

Circulaire Wet elektronische bekendmaking

Circulaire elektronische bekendmaking algemeen verbindende voorschriften decentrale overheden

Bekendmaken besluiten van algemene strekking

De hoofdregel voor de bekendmaking van besluiten van algemene strekking staat in

Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:42

Met ingang van 1 juli 2021 gelden voor besluiten van algemene strekking dezelfde regels als voor algemeen verbindende voorschriften. Het aantal afwijkende voorschriften is beperkt.

Afwijkende voorschriften

Sommige wetten geven afwijkende voorschriften voor de bekendmaking van besluiten van algemene strekking. Een voorbeeld daarvan is artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, dat regelt hoe verkeersbesluiten bekendgemaakt moeten worden.

Mededelen van beschikkingen

Beschikkingen worden bekendgemaakt door ze uit te reiken of toe te sturen aan de belanghebbende (meestal de aanvrager) of op andere geschikte wijze (artikel 3:41 Algemene wet bestuursrecht). Volgens de jurisprudentie is mededeling langs elektronische mogelijk. Als dat de enige manier van mededelen is, moet dat in een wet of verordening geregeld zijn. Dat staat in

Algemene wet bestuursrecht, artikel 2:14

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen die een eigen elektronisch publicatieblad hebben, kunnen daarin alleen kennisgevingen plaatsen als de bevoegdheid tot het verlenen van die beschikkingen is gedelegeerd. Als de bevoegdheid is gemandateerd, moet de kennisgeving worden gedaan in het blad van de desbetreffende deelnemer. Zie artikel 1a van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Met ingang van 1 juli 2021 worden kennisgevingen van beschikkingen gedaan met een samenvatting in het publicatieblad en de terinzagelegging van de stukken (artikel 12 van de Bekendmakingswet). De stukken die ter inzage worden gelegd, moeten vanaf 1 juli 2022 ook langs elektronische weg ter inzage gelegd worden. Dat kan bijvoorbeeld op een decentrale website of op overheid.nl (artikel 13 van de Bekendmakingswet).

juridisch advies decentrale overheid