Regelgeving

Bekendmaken van besluiten van algemene strekking

Een besluit geldt alleen als dat op de juiste manier is bekendgemaakt. De wijze van bekendmaken van besluiten van algemene strekking is voorgeschreven in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, dat weer verwijst naar artikel 6 van de Bekendmakingswet.

Alle besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht – zoals algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking – worden bekendgemaakt door het plaatsen van de volledige tekst van het besluit in het publicatieblad.

Voor de fijnproevers: strikt genomen geldt voor algemeen verbindende voorschriften alleen artikel 6 van de Bekendmakingswet. Zie artikel 3:1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Andere eisen

Sommige andere wetten stellen andere eisen aan de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften. Een voorbeeld daarvan is artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening. Althans als ik artikel 4.18, onderdeel E van de Wet elektronische publicaties lees. Bestemmingsplannen worden nog steeds bekendgemaakt met een zakelijke kennisgeving in het publicatieblad.

Bijzondere regels

De besluiten worden bekendgemaakt door het plaatsen van de volledige tekst van het besluit in het publicatieblad.

Bijlagen moeten in hun geheel worden opgenomen in het publicatieblad, alleen na verkregen toestemming mogen bijlagen die door hun aard of omvang niet in het publicatieblad geplaatst kunnen worden op een andere manier bekendgemaakt worden (artikel 7 van de Bekendmakingswet). De toestemming wordt op verzoek verleend door de manager (of plaatsvervanger) van KOOP (Staatscourant 2021, 39396).

Voor niet-publiekrechtelijke normen (NEN) mag worden verwezen naar de vindplaats (artikel 14a van de Bekendmakingswet).

Beschikbaar stellen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels

De overheid is verplicht om op het internet geconsolideerde teksten van algemeen verbindende voorschriften (wetten, algemene maatregelen van bestuur, verordeningen, keuren) en beleidsregels beschikbaar te stellen. Dat staat in artikel 19 van de Bekendmakingswet.

Geconsolideerde teksten zijn teksten waarin alle in de loop van de tijd vastgestelde wijzigingen van een regeling zijn verwerkt. U vindt die op www.overheid.nl. Strikt genomen kunt u er geen rechten aan ontlenen.

Kennisgeving van beschikkingen

Beschikkingen worden bekendgemaakt door ze uit te reiken of toe te sturen aan de belanghebbende (meestal de aanvrager) of op een andere geschikte wijze (artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht).

Daarnaast moet (in veel gevallen) een kennisgeving van de beschikking worden gedaan met een samenvatting in het publicatieblad en de terinzagelegging van de stukken (artikel 12 van de Bekendmakingswet).

De stukken die ter inzage worden gelegd, moeten ook langs elektronische weg ter inzage gelegd worden. Dat kan bijvoorbeeld op een decentrale website of op overheid.nl (artikel 13 van de Bekendmakingswet). Deze verplichting geldt waarschijnlijk vanaf 1 januari 2023. Het artikel is op grond van Staatsblad 2021, 176 nog niet in werking getreden.

Lagere regelgeving

De bepalingen van de Bekendmakingswet worden verder uitgewerkt in:

juridisch advies decentrale overheid